آدرس : تهران ، کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج ، ساختمان شرکت آباد راهان پارس

021-48620640

آباد حفار پارس

پروژه ها

اجرای حفاری شمع های کارخانه سیلیکون ماهان

در حال اجرای بیش از 1200 متر حفاری شمع درجا به قطر 120 سانتیمتر
کارفرما : شرکت آباد راهان پارس

در حال اجرای بیش از 1500 متر حفاری شمع درجا به قطر 120 سانتیمتر
کارفرما : سازمان عمران ساحل 

اجرای حفاری شمع های اسکله ساحلی پتروشیمی پارس

در حال اجرای بیش از 3000متر شمع به قطر 120 سانتیمتر
کارفرما : شرکت آباد راهان پارس

اجرای شمع های زیر سازی راه آهن شیراز بوشهر

در حال اجرای بیش از 1500 متر حفاری شمع درجا به قطر 120 سانتیمتر
کارفرما : شرکت نصیر عمران آریا

اجرای حفاری شمع های کارخانه آند سازی آلومینیوم اراک

اجرای شمع های پل های آزاد راه تبریز صوفیان

در حال اجرای بیش از 1500 متر حفاری شمع درجا به قطر 120 سانتیمتر
شرکت آباد راهان پارس

اجرای حفاری شمع های کارخانه آند سازی آلومینیوم اراک

در حال اجرای بیش از 1500 متر حفاری شمع درجا به قطر 120 سانتیمتر
کارفرما : شرکت نصیر عمران آریا

اجرای بیش از 15.000 هزار متر شمع کامل به قطر 100و 120 سانتیمتر
کارفرما : شرکت سامان محیط

اجرای حفاری شمع دیوار حائل شهر پلدختر

اجرای حفاری شمع های مترو  اصفهان

اجرای بیش از 11.000 هزار متر شمع کامل به قطر 120و 150 سانتیمتر
کارفرما : شرکت دژدیس سپاهان

اجرای حفاری شمع های تقاطع غیر همسطح و زیرگذر ایران مال

اجرای بیش از 5000 متر شمع کامل به قطر100 و 120و 150 و 200سانتیمتر
کارفرما : شرکت بند

اجرای حفاری شمع های کتابخانه ملی ایران

اجرای بیش از 5000 هزار متر شمع کامل به قطر 100و 120 و 150 سانتیمتر
کارفرما : شرکت گرانسا پارس

اجرای حفاری شمع های پل راه آهن میانه تبریز

اجرای بیش از 5000 هزار متر شمع کامل به قطر 100و 120 سانتیمتر
کارفرما : شرکت توسعه راه های پارس

اجرای حفاری شمع های پل فردوسی قم

اجرای بیش از 13000 هزار متر شمع کامل به قطر 100و 120 سانتیمتر
کارفرما : شرکت اویول

اجرای حفاری شمع های مجتمع اداری تجاری فرماینه

اجرای بیش از 1000 هزار متر حفاری شمع کامل به قطر 120  سانتیمتر
کارفرما : شرکت سبز سازان متین

اجرای حفاری شمع های پل فردوسی قم

اجرای بیش از 1000 هزار متر حفاری شمع کامل به قطر100و  120  سانتیمتر
کارفرما : شرکت ساختمانی اویول

اجرای حفاری شمع های قسمت فلر
​​​​​​​فاز 13 عسلویه

اجرای بیش از 10000 هزار متر حفاری شمع کامل به قطر100 سانتیمتر
کارفرما : شرکت آباد راهان پارس

اجرای حفاری شمع های راه آهن همدان ملایر

اجرای بیش از 1000هزار متر حفاری شمع کامل به قطر -80-120  سانتیمتر
کارفرما : شرکت سکاف

اجرای حفاری شمع های تبریز مرند

اجرای بیش از 5000 هزار متر حفاری شمع کامل به قطر 120-150سانتیمتر
کارفرما : شرکت آباد راهان پارس

اجرای حفاری شمع های کمربندی سبز قزوین

اجرای بیش از 2000هزار متر حفاری شمع کامل به قطر 120  سانتیمتر
کارفرما : شرکت سد پل سازان سهند